Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2011

sukujuhla2011 1 20170419 1597140085Lukuisa joukko sukumme jäseniä asuu pääkaupunkiseudulla. Kesän 2011 sukujuhla sun­nuntaina 14. elo­kuuta järjestettiinkin Helsingissä, jossa juhlapaikkana oli Café Chapmanin pihan tal­liravintola Suomenlinnassa. Kaunis kesäsää ja historiallinen me­rilinnoitusympäristö tarjosivat sukujuhlan run­saalle 70 osan­ottajalle nautittavat puitteet. Itse asiassa juhlatunnelma alkoi jo lauttamatkalla Kaup­pa­torilta Suomenlinnaan.

Ilmoittautumisten ja aloituskahvien jälkeen käsiteltiin ripeään tahtiin aluksi virallisen vuo­sikokouksen asialista. Toiminta­ker­tomus ja tilinpäätös vuodelta 2010 hyväksyttiin, luettiin toimin­nantarkastajien lau­sunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vas­tuullisille sekä hyväksyttiin toi­min­ta­suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 20 eurossa. Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa: puheenjoh­tajana Markku Kuisma (Haus­järvi/Kirvu), varapuheenjohtajana Juhani Kuisma (Helsin­ki/Muolaa), sih­tee­rinä/taloudenhoitajana Pirjo Kuisma (Heinola/Kaukola) sekä muina jäseninä Hannu Kuisma (Espoo/Muolaa), Kari Kuisma (Espoo/Sakkola), Paavo Kuisma (Hä­meen­linna, Lammi/Antrea) ja Erkki Virolainen (Tam­pere/Vuoksenranta). Toimin­nantarkastajina jatkavat Juha Kuisma ja Riitta Kartano. Heille varajäseniksi valittiin Monica Kuisma ja Jouko Kuisma. Hallituksen esityksen mukaisesti vuosikokous päätti myös valtuuttaa hallituksen erottamaan seuran jäsenyy­destä kaikki sellaiset jäsenet, joilla laskumuistutuksista huo­limatta on maksamatta vuoden 2011 jäsenmaksu sekä jäsen­maksu joko vuodelta 2009 tai 2010 tai molemmilta vuosilta. Lisäksi vuosikokous kutsui edellisen pitkäaikaisen puheen­johtajan Kari Kuisman sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi.

Cafe Chapmanin maukkaan lounas­pöydän antimien nauttimisen jälkeen järjestäydyttiin 11. suku­juh­laan, jon­ka juo­hevina juon­tajinatoimivat seuramme puheenjohtaja Markku Kuisma ja ennen juhlaa pi­de­tyssä vuosikokouksessa kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu Kari Kuis­ma. Leo Karetvaara laulatti ruti­noi­tu­neeseen tyyliinsä juh­liimme olennaisesti kuuluvia yh­teislauluja. Saimme myös nauttia Eila Oivon il­meik­käistä runoesityk­sistä. Juhlaesitelmänä tietokirjailija Juha E. Tetri kertoi jää­käri­kap­teeni Toivo Kuisman värikkäistä elämän­kään­teistä maamme it­se­näisyyden syntyvai­heissa.

Tuore kunniapuheenjohtajamme Kari Kuisma kertoi sukututkimuksen uusimmista tu­loksista. Sak­ko­lassa perimätietona on kiertänyt tieto siitä, että Sakkolankin Kuismat ovat Kirvusta lähtöisin. Nyt su­ku­tutkimus on kyennyt osoittamaan, että tieto pitää paikkansa, kun "Sakkolan Jaakon" isäksi varmistui Kirvun Hauhialassa asunut Matti Olavinpoika Kuisma (noin 1627-1709). Tämän sukutaulujen C ja G liitoksen lisäksi näyttää vahvasti siltä, että myös sukutaulu F voidaan liittää tauluun C. Näin vaikuttaa yhä vahvemmalta, että "kaikki Kuismat ovat sukua keskenään".

Runsaiden palkintojen ryy­dit­tä­mät arpajaiset ennen päätös­kahveja kruunasivat juhlan. Ennen kahveja lau­lettiin Leon johdattelemana yhdessä vielä Karjalaisten laulu. Päätöskah­vien aikana kokoonnuttiin vielä suku­haa­rojen mukaisiin yhteis­kuviin.

Kauniissa kesäsäässä ja viihtyisässä juhlaympäristössä oli jälleen mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen sukulaisten kanssa ja tutustua uusiinkin sukulaisiin. Päätös­kahvien ohessa ja vii­meistään laut­ta­matkalla takaisin mantereelle heräteltiin jo ideoita seuraavan vuoden juhlaan.


Juhlakuvia

Kuvat saa suuremmaksi omalle sivulle napsauttamalla "hiirtä" kuvan päällä.