Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2012

KarlundKesän 2012 sukujuhla ja sukuseuran vuosikokous olivat sun­nuntaina 14. elokuuta Karllundin ki­vi­na­ve­tassa Akaassa, entisen Kylmäkosken Ku­risjärven kylässä. Osanottajia oli tällä kertaa runsaat 60.

Ilmoittautumisten ja aloituskahvien jäl­keen käsiteltiin totuttuun tapaan aluksi virallisen vuo­si­ko­kouk­sen asia­lista. Toi­minta­ker­tomus ja tilin­päätös vuodelta 2011 hyväksyttiin, luettiin toimin­nan­tar­kas­ta­jien lau­sun­to, vah­vistettiin tilin­pää­tös ja myön­nettiin vastuu­vapaus vas­tuul­li­sille sekä hyväk­syttiin toi­min­ta­suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 20 eurossa.

Hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa: puheenjoh­tajana Markku Kuisma (Haus­järvi/Kirvu), vara­pu­heenjohtajana Juhani Kuisma (Helsin­ki/Muolaa) sekä muina jäseninä Hannu Kuisma (Es­­poo/Muolaa), Kari Kuisma (Es­poo/Sakkola), Paavo Kuisma (Hämeenlinna, Lam­mi/Ant­rea), Pirjo Kuisma (Heino­la/Kau­kola) ja Erkki Virolainen (Tam­pere/Vuoksenranta). Toimin­nantarkastajina jatkavat Juha Kuisma ja Riitta Kartano. Heille varajäseniksi valittiin Monica Kuisma edelleen ja Kyösti Kuisma uutena. Hallituksen esityksen mukaisesti vuosikokous päätti myös valtuuttaa hallituksen erottamaan seuran jäsenyy­destä kaik­ki sellaiset jäsenet, joilla laskumuistutuksista huo­limatta on maksamatta vuoden 2012 jäsen­maksun lisäksi jäsen­maksu vuodelta 2011.

Vuosikokouksen jälkeen siirryttiin nauttimaan kesäisen lounaspöydän runsaista antimista.

Kun vatsat oli täytetty, siirryttiin navetan vintille kalustettuun juhlati­laan viettämään sukuseuramme 12. sukujuhlaa. Suku­seuran varapuheen­johtaja Juhani Kuisma toimi juhlan juon­tajana.

Puheenjohtajamme Markku Kuisman avaus­sa­nojen jälkeen pienenä yl­lä­tysnumerona juh­la­kansaa viih­dytti esittelyn mukaan juuri ennen juhlan alkua perustettu Kuisman "poikatrio" (Rei­jo Halonen, Juhani Kuisma ja Ka­ri Kuisma) säes­tä­jänä hanuristi Jorma Jau­hi­ai­nen. Jorman mu­sii­kista saimme muutenkin nauttia useassa vai­heessa juhlaa.

Juhlapuhujaksi oli saatu Marja Tiura. Hän tar­kas­te­li pu­heessaan monipuolisella ja kos­ket­ta­valla tavalla perheen, suvun ja yhteisöllisyyden merkitystä historian aikajanalla sekä kytkeytyneenä tämän päivän hektiseen elämän­muotoon.

Marja Tiuran juhlapuheen jälkeen Margit Vähävuori viihdytti meitä Jorma Jauhiaisen säestämänä omilla laulelmillaan. Hänen esiintymisensä jälkeen laulettiin perinteiseen ta­paan muu­ta­ma yhteislaulu Reijo Halosen ollessa esi­laulajana ja Jorma Jauhiaisen säes­täessä. Reijo kertoi myös omia lapsuudenajan muistoja Karjalankannakselta. Tämän jälkeen pidettiin pieni tauko. Sen aikana siirryttiin takaisin ala­kerran navettaan, jossa oli käytettävissä juhlan loppuosassa tarvitut audiovisuaaliset laitteistot.

Juhlan loppuosan aluksi nautittiin Eila Kuisma-Oivon aina niin herkullisen osu­vista karjalaisrunoista, jois­sa aito murre on elävästi mukana. Eilan esitysten jälkeen Erkki Vi­ro­lainen kertoi juhlassa jakeluun tul­leen suku-CD:n "Kan­naksen Kuismat 3" syntyvaiheista sekä sukututkimuksen nykytilasta. Myös kunniapuheenjohtajamme Kari Kuisma valotti sukututkimuksen edessä olevia haasteita.

Runsaiden palkintojen ryy­dit­tä­mät arpajaiset päättivät perinteiseen tapaan jälleen juhlan. Ennen pää­tös­kahveja lau­lettiin yhdessä vielä Karjalaisten laulu. Kauniissa kesäsäässä ja viihtyisäs­sä juh­la­ym­­pä­ris­tössä oli jälleen mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen sukulaisten kanssa ja tutustua uusiinkin suku­laisiin.

Tämän vuoden erikoisuutena oli skannausasema, jossa oli mahdollisuus siirtää sähköiseen ar­kistoon vanhaa kuva- ja asiakirjamateriaalia. Arkistointiasema olikin ahkerassa käytössä varsinkin lounaan aikana.


Juhlakuvia

Kuvat saa suuremmaksi omalle sivulle napsauttamalla "hiirtä" kuvan päällä.