Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2013

sukujuhla 2013 1Kuisman sukuseuran vuosikokous ja sukujuhla pidetään perinteisesti elokuun toisena sun­nuntaina. Vuonna 2013 tämä osui elokuun 11 päivään, jolloin Hollolassa Messilän lo­ma­keskuksen Markki­na­ra­vintolaan kokoontui 80 Kuisman sukuun kuuluvaa.

Ilmoittautumisten ja aloituskahvien jälkeen pidettiin ensin sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous. Toi­minta­ker­tomus ja tilin­päätös vuodelta 2012 hyväksyttiin, luettiin toimin­nan­tar­kastajien lau­sun­to, vah­vistettiin tilin­pää­tös ja myön­nettiin vastuu­vapaus vas­tuul­li­sille sekä hyväk­syttiin toi­min­ta­suun­ni­telma ja talousarvio vuodelle 2013. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 20 eurossa. Hallituksen esityksen mukaisesti vuosikokous antoi hallitukselle myös oikeuden erottaa seuran jäsenyy­destä sellaiset jäse­net, joilla laskumuistutuksista huo­limatta on maksamatta vuoden 2013 jäsenmaksun lisäksi jäsen­maksu vuodelta 2012.

Vuodesta 2010 seuran hallituksen puheenjohtajana toiminut Markku Kuisma siirtyi hallituksen rivi­jä­se­neksi, ja vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi lammilaisen Paavo Kuisman. Antrealais­taus­­tai­nen Paavo on ollut seuran hallituksessa vuodesta 2010. Muilta osin hallitus jatkaa entisessä ko­koon­pa­nossa: varapuheenjohtajana Juhani Kuisma sekä jäseninä Pirjo Kuisma, Hannu Kuisma ja erovuoroisina uudelleen valitut Kari Kuisma ja Erkki Virolainen. Toimin­nantarkastajina jatkavat Juha Kuisma ja Riitta Kartano sekä heidän varajäseninä Monica Kuisma ja Kyösti Kuisma.

Vuosikokouksen jälkeen vatsat täytettiin Markkinaravintolan kesäisen lounaspöydän runsailla ja mait­tavilla antimilla.

Lounaan jälkeen alkanut sukujuhla oli jälleen ohjelmaltaan monipuolisesti viihteellinen, mutta samalla arvokas. Sukuseuramme vara­pu­heen­johtaja Juhani Kuisma ja kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma toimivat luontevan rentoon tapaansa juhlan juontajina. Markku Kuisman avaussanojen jälkeen saimme nauttia Auvisen sisarustrion musiikista.

Juhlapuhujaksi olimme saaneet Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajan professori Martti Taljan. Vuok­sen­rantalaistaustainen, vahvasti myös Kuisman sukuun kytkeytyvä Martti Talja tarkasteli juhla­pu­hees­saan karjalaisuutta historiassa ja nykyaikana lähtökohtanaan karjalaisten vuosisatoja vanha suku­ni­mi­pe­rin­ne perheen, sukukunnan ja klaanin tunnuksena. Puheessaan hän esitti näkemyksiään myös kar­ja­laisjärjestöjen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Juhlapuheen jälkeen Eila Kuisma-Oivo esitti sukujuhlan henkeen osuvasti sopivan juhlarunon sekä vielä en­nen arvontoja ja loppusanoja runon Testamentti. Juhlan "urheilullisimmasta" osuudesta vastasi ryh­mä Mallusjoen hitaat miesvoimistelijat. Ryhmän esittämä pelkistetty miesvoimistelu kirvoitti juhla­väessä herskyvät naurut ja nosti tosikkomaisimmillakin vähintäänkin hymykareen suupieleen.

"Miesvoimistelun" jälkeen vuoden 2011 Ruokolahden eukko Airi Ruokonen jatkoi kirvulais-ruoko­lah­te­lais­väritteisellä murrejutustelullaan juhlaväen nauruhermojen koettelua. Ennen arpajaisia suku­seu­ram­me sukututkijat Erkki Virolainen ja kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma päivittivät jälleen suku­tut­ki­muk­sen etenemistä sekä keväällä 2013 käynnistetyn kirjahankkeen vaiheita.

Arpajaisissa oli perinteiseen tapaan jälleen runsas ja monipuolinen palkintopöytä. Seuran uuden pu­heenjohtajan Paavo Kuisman esittämien loppusanojen jälkeen sukujuhla päätettiin perinteiseen tapaan Karjalaisten laululla ennen kuin siirryttiin lähtökahverille ja toivottamaan toinen toisillemme hyvää ja turvallista kotimatkaa.

Kauniissa kesäsäässä ja viihtyisäs­sä juh­la­ym­päristössä oli jälleen mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen sukulaisten kanssa ja tutustua uusiinkin sukulaisiin. 


Juhlakuvia

Kuvat (Juhani Kuisma ja Erkki Virolainen) saa suuremmaksi omalle sivulle napsauttamalla "hiirtä" kuvan päällä.