Kuisman sukuseura ry

Sukujuhla 2013

sukujuhla 2013 1Kuisman sukuseuran vuosikokous ja sukujuhla pidetään perinteisesti elokuun toisena sun­nuntaina. Vuonna 2013 tämä osui elokuun 11 päivään, jolloin Hollolassa Messilän lo­ma­keskuksen Markki­na­ra­vintolaan kokoontui 80 Kuisman sukuun kuuluvaa.

Ilmoittautumisten ja aloituskahvien jälkeen pidettiin ensin sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous. Toi­minta­ker­tomus ja tilin­päätös vuodelta 2012 hyväksyttiin, luettiin toimin­nan­tar­kastajien lau­sun­to, vah­vistettiin tilin­pää­tös ja myön­nettiin vastuu­vapaus vas­tuul­li­sille sekä hyväk­syttiin toi­min­ta­suun­ni­telma ja talousarvio vuodelle 2013. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää 20 eurossa. Hallituksen esityksen mukaisesti vuosikokous antoi hallitukselle myös oikeuden erottaa seuran jäsenyy­destä sellaiset jäse­net, joilla laskumuistutuksista huo­limatta on maksamatta vuoden 2013 jäsenmaksun lisäksi jäsen­maksu vuodelta 2012.

Vuodesta 2010 seuran hallituksen puheenjohtajana toiminut Markku Kuisma siirtyi hallituksen rivi­jä­se­neksi, ja vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi lammilaisen Paavo Kuisman. Antrealais­taus­­tai­nen Paavo on ollut seuran hallituksessa vuodesta 2010. Muilta osin hallitus jatkaa entisessä ko­koon­pa­nossa: varapuheenjohtajana Juhani Kuisma sekä jäseninä Pirjo Kuisma, Hannu Kuisma ja erovuoroisina uudelleen valitut Kari Kuisma ja Erkki Virolainen. Toimin­nantarkastajina jatkavat Juha Kuisma ja Riitta Kartano sekä heidän varajäseninä Monica Kuisma ja Kyösti Kuisma.

Vuosikokouksen jälkeen vatsat täytettiin Markkinaravintolan kesäisen lounaspöydän runsailla ja mait­tavilla antimilla.

Lounaan jälkeen alkanut sukujuhla oli jälleen ohjelmaltaan monipuolisesti viihteellinen, mutta samalla arvokas. Sukuseuramme vara­pu­heen­johtaja Juhani Kuisma ja kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma toimivat luontevan rentoon tapaansa juhlan juontajina. Markku Kuisman avaussanojen jälkeen saimme nauttia Auvisen sisarustrion musiikista.

Juhlapuhujaksi olimme saaneet Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajan professori Martti Taljan. Vuok­sen­rantalaistaustainen, vahvasti myös Kuisman sukuun kytkeytyvä Martti Talja tarkasteli juhla­pu­hees­saan karjalaisuutta historiassa ja nykyaikana lähtökohtanaan karjalaisten vuosisatoja vanha suku­ni­mi­pe­rin­ne perheen, sukukunnan ja klaanin tunnuksena. Puheessaan hän esitti näkemyksiään myös kar­ja­laisjärjestöjen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Juhlapuheen jälkeen Eila Kuisma-Oivo esitti sukujuhlan henkeen osuvasti sopivan juhlarunon sekä vielä en­nen arvontoja ja loppusanoja runon Testamentti. Juhlan "urheilullisimmasta" osuudesta vastasi ryh­mä Mallusjoen hitaat miesvoimistelijat. Ryhmän esittämä pelkistetty miesvoimistelu kirvoitti juhla­väessä herskyvät naurut ja nosti tosikkomaisimmillakin vähintäänkin hymykareen suupieleen.

"Miesvoimistelun" jälkeen vuoden 2011 Ruokolahden eukko Airi Ruokonen jatkoi kirvulais-ruoko­lah­te­lais­väritteisellä murrejutustelullaan juhlaväen nauruhermojen koettelua. Ennen arpajaisia suku­seu­ram­me sukututkijat Erkki Virolainen ja kunniapuheenjohtaja Kari Kuisma päivittivät jälleen suku­tut­ki­muk­sen etenemistä sekä keväällä 2013 käynnistetyn kirjahankkeen vaiheita.

Arpajaisissa oli perinteiseen tapaan jälleen runsas ja monipuolinen palkintopöytä. Seuran uuden pu­heenjohtajan Paavo Kuisman esittämien loppusanojen jälkeen sukujuhla päätettiin perinteiseen tapaan Karjalaisten laululla ennen kuin siirryttiin lähtökahverille ja toivottamaan toinen toisillemme hyvää ja turvallista kotimatkaa.

Kauniissa kesäsäässä ja viihtyisäs­sä juh­la­ym­päristössä oli jälleen mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen sukulaisten kanssa ja tutustua uusiinkin sukulaisiin. 


Juhlakuvia

Kuvat (Juhani Kuisma ja Erkki Virolainen) saa suuremmaksi omalle sivulle napsauttamalla "hiirtä" kuvan päällä.

Paikalla 83 vierasta ja ei kirjautuneita